Uvjeti poslovanja

POTVRDA REZERVACIJE

Potvrda rezervacije se šalje gostu pismenim putem, e-mailom, faxom ili poštom (prema dogovoru), a podrazumijeva potvrdu rezervacije i ugovorenih usluga, ako je usluga garantirana uplatom akontacije ili autoriziranom kreditnom karticom.

Pismena potvrda rezervacije mora sadržavati ime i prezime gosta, podatke o vrsti i tipu smještaja, termin boravka i uvjete otkaza rezervacije.

Iznimka je telefonska rezervacija bez pismene potvrde koja se može primiti kao kasna rezervacija izvršena telefonskim putem do 24 sata prije datuma dolaska. Za kasne rezervacije smještajni objekt zadržava pravo zahtijevati garanciju kreditnom karticom kao i autorizaciju iste i vrijedi bez pismene potvrde rezervacije.

UVJETI GARANCIJE REZERVACIJE

Prilikom rezervacije odabrane usluge, gost rezervaciju mora garantirati kreditnom karticom ili uplatom akontacije u iznosu od jednog noćenja po smještajnoj jedinici.

Važeća kreditna kartica je potrebna samo kao garancija i neće biti terećena prilikom rezervacije, osim ako u ponudi nije drukčije navedeno. Smještajni objekt zadržava pravo autorizacije kreditne kartice gosta u visini iznosa prvog noćenja po smještajnoj jedinici, te u slučaju odbijene autorizacije kreditne kartice od strane banke smještajni objekt zadržava pravo odbiti rezervaciju gosta.

Rezervacija je važeća nakon potvrđene autorizacije kreditne kartice za garanciju, uplate predujma za garanciju, uplate cjelokupnog iznosa troška rezerviranih usluga ili potvrde naplate kreditne kartice u cjelokupnom ili djelomičnom iznosu rezerviranih usluga.

VRSTE CIJENA I UVJETI OTKAZA REZERVACIJE

Cijene smještaja u istim periodima mogu biti različite ovisno o uvjetima koji se primjenjuju za različite cjenike te stoga svaka potvrda rezervacije mora sadržavati navedene i uvjete otkaza koji se primjenjuju za pojedinu rezervaciju.

CIJENA USLUGE

Važeća cijena usluge navedena je u ponudi dobivenoj putem Online booking sistema ili putem korespondencije od strane smještajnog objekta. Ugovorene usluge ne mogu se kombinirati s ostalim promotivnim ponudama ili paketima, osim ako nije drugačije dogovoreno. U slučaju bilo kakvih izmjena ili odstupanja od rezerviranih usluga bit će obračunate redovne cijene. Za usluge koje nisu iskorištene povrat sredstva nije moguć. Sve vrste posebnih usluga koje nisu uključene u cijenu gost sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom izvršenja rezervacije ili na upit na licu mjesta. Cijene u eurima su informativne, a završno plaćanje se obavlja prema važećem cjeniku u kunama na recepciji smještajnog objekta. Smještajni objekt zadržava pravo odbiti, otkazati ili izmijeniti rezervaciju ako je došlo do zlouporabe rezervacijskoj sustava ili je ista napravljena očiglednom greškom korisnika.

PROMJENA CIJENA

Smještajni objekt zadržava pravo promjene cijena ako je došlo do promjene valutnih tečajeva u odnosu na dan objavljivanja cijena (iznad 0,5 %), te promjene tarifa poslovnih partnera. Smještajni objekt može o promjeni cijene gosta izvijestiti pismeno ili usmeno. Gost može otkazati putovanje bez troška otkaza ako dođe do povišenja cijene više od 10% u odnosu na ugovorenu i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene pismene obavijesti. Ne otkaže li gost osobno ili pismenim putem u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. Objavljene cijene rezultat su ugovora smještajnog objekta s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na licu mjesta u destinaciji u kojoj gost boravi.

DOLAZAK / ODLAZAK

Smještajne jedinice u HOTEL COOL su raspoložive od 14.00 sati na dan dolaska, a prilikom odjave jedinicu treba napustiti do 10.00 sati na dan odlaska.

PUTNE ISPRAVE

Gosti su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, a ukoliko bi zbog takvog propusta gosta smještajni objekt pretrpio dodatnu štetu, gost je dužan istu nadoknaditi. Ako za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam gost. Smještajni objekt nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se gostu ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

Gosti su također dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske.

KATEGORIZACIJA I OPISI OBJEKATA

Ponuđeni smještajni i ostali kapaciteti opisani su prema službenoj kategorizaciji Republike Hrvatske važećoj u trenutku izdavanja, prema podacima smještajnog objekta. Smještajni objekt ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima i prezentacijama, a koja je dobivena od strane treće osobe. Smještajni objekt ne odgovara u slučaju netočnih podataka od strane poslovnih partnera.

 

 

REKLAMACIJE

U interesu je gosta da svoj prigovor pokuša riješiti odmah u odredištu. Ako ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, gost mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu gost mora priložiti pismenoj reklamaciji.

Pisanu reklamaciju gost je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka boravka u smještajnom objektu. Ako gost uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, smještajni objekt takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. Smještajni objekt je dužan donijeti pismeno rješenje na pravovaljani prigovor. Smještajni objekt će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na licu mjesta. Dok postupak rješenja traje, gost se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže bilo koje druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu gost se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Gost i smještajni objekt će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost Županijskog suda u Puli. Mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

OBVEZE SMJEŠTAJNOG OBJEKTA

Smještajni objekt je dužan brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. Dužan je gostu pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Sve navedene obveze iz svojih programa će izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju 'više' sile, vremenskih nepogoda ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće smještajni objekt će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. Smještajni objekt nije dužan pružati usluge van ovih Uvjeta.

OBVEZE GOSTA

Gost je dužan brinuti se da osobno ispuni uvjete predviđene propisima Republike Hrvatske, te da se pridržava kućnog reda u svim smještajnim objektima i zajedničkim prostorima smještajnih objekata te da surađuje s predstavnikom smještajnog objekta, odnosno davatelja usluga. Gost sam odgovara za štetu koju prouzroči, a posebno za štetu koja je nastala kao posljedica nepoštivanja ugovora i ovih općih uvjeta. Štetu koju je prouzročio, gost će snositi odmah na recepciji smještajnog objekta i na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi opći Uvjeti rezervacije smještaja sastavni su dio Ugovora kojeg gost sklapa sa smještajnim objektom. Moguća/predviđena odstupanja od ovih Uvjeta, moraju biti navedena uz tekst ponude. Potvrdom rezervacije gost se pismenim odnosno usmenim putem obvezuje da u cijelosti prihvaća ove Uvjete rezervacije koje je prethodno pažljivo proučio.